Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego skandynawskidom określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Skandynawski Dom.

 

 

§ 1

Regulamin określa zasady sprzedaży, w tym prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego skandynawskidom.com.

 

§ 2

1. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019r. poz. 134 t.j. z późn. zm.) „zwana dalej PrKonU”. Przy czym kupującego uważa się za konsumenta, jeżeli jest on osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem nie przysługują mu prawa przewidziane w ustawie PrKonU oraz zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy zawarte w ustawie z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) w zakresie odnoszącym się do umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami.

2. Umowa sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 jest zawierana pomiędzy:

a. Składającym zamówienie „zwanym dalej kupującym”,

a

b. Przyjmującym zamówienie (zwanym dalej „sprzedawcą”):

Firma Denix sp. z o.o. sp. k. z/s w Dzierżoniowie

ul. Strumykowa 2

58-200 Dzierżoniów

REGON: 364198313

NIP: 882-212-38-79

KRS: 0000612387

dla którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

adres e-mail: sklep@skandynawskidom.com

tel: 534 173 005

nr rachunku bankowego: 13 1020 5138 0000 9402 0196 7496

 

„łącznie dalej kupujący oraz sprzedawca będą zwani jako: strony”

3. Sprzedawca wskazuje kupującemu jako sposób porozumiewania się z nim, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym regulaminie, wyłączne formy kontaktu:

a. telefoniczny – nr 534 173 005

b. drogą mailową – sklep@skandynawskidom.com

4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

5. Zamówienia składane przez kupującego są realizowane wyłącznie na terytorium RP.

6. Skutecznie złożone zamówienie oznacza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. kc tj. umową na mocy której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę sprzedawcy.

 

§ 3

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu, takie jak w szczególności cechy charakterystyczne sprzedawanego przedmiotu, cenę itd. będą przekazane do wiadomości kupującego najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową. Jednocześnie kupujący w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z cechami i właściwościami kupowanej rzeczy podanymi w opisie sprzedawanego przedmiotu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu zawieranej umowy kupujący może zwrócić się do sprzedawcy ze stosownym zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – zob. § 2 ust 3 niniejszego regulaminu.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówioną rzecz wolną od wad.

3. Cena oferowanego do sprzedaży produktu obejmuje wartość brutto, a zatem uwzględnia 23% podatek VAT.

4. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany. Informacja ta będzie zawierała dane o wybranym przez kupującego sposobie dostawy, przewoźniku oraz o kosztach związanych z transportem.

5. W przypadku wyboru przez kupującego faktury VAT (zamiast paragonu fiskalnego) lub zmiany adresu wysyłki tj. wysyłki na inny niż adres danych kontrahenta wskazanych w sklepie internetowym skandynawskidom.com, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:

a. gotówką - przedpłata na rachunek bankowy sprzedawcy 13 1020 5138 0000 9402 0196 7496

b. za pobraniem tj. płatność ceny i kosztów transportu do rąk kuriera dostarczającego zamówiony towar.

7. Zakupione produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty kwoty obejmującej cenę oraz koszty transportu. Sprzedawca czas dostawy określa na okres 1- 3 dni roboczych. Koszty wysyłki (dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży) są szczegółowo opisane w każdej aukcji – zależą one od ilości oraz rodzaju zakupionych produktów. 

8. Sprzedawca dopuszcza możliwość osobistego odbioru zamówionej rzeczy po wcześniejszym powiadomieniu go o tym.

 

§ 4

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania rzeczy kupującemu.

2. Sprzedawca informuje kupującego będącego konsumentem, że istnieje domniemanie zgodnie z którym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

3. Stosownie do treści art. 560 kc kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni lub naprawi.

4. Uprawnienie o którym mowa w § 4 ust. 3 nie przysługuje sprzedawcy, jeżeli ten uprzednio jednokrotnie dokonał naprawy bądź wymiany wadliwego towaru.

5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kc może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

6. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w § 4 pkt 5 uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także należy uwzględnić niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

7. Sprzedawca nie przewiduje żadnych usług posprzedażnych ani gwarancji.

 

 

§ 5

1. Sprzedawca w zakresie zawieranych umów sprzedaży przewiduje następującą procedurę reklamacyjną:

a) przesłaną warunkująca wszczęcie przedmiotowej procedury jest:

- wada fabryczna sprzedawanej rzeczy, w tym w szczególności została wydana kupującemu w stanie niezupełnym,

- sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu,

- sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.

b) w przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej przez kupującego, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę korzystając z dopuszczalnych form kontaktu opisanych w § 2 ust. 3 pkt a – b ewentualnie kierując korespondencję na adres: Firma Denix sp. z o.o. sp. k., ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, podając jednocześnie preferowaną formę kontaktu z kupującym pod rygorem braku skutków wynikających z § 5 ust. 1 pkt c niniejszego regulaminu. Sprzedawca uprzejmie prosi kupującego, o ile nie stanowi to dla niego zbyt daleko idącej uciążliwości, o dołączenie dowodu zakupu reklamowanej rzeczy (np. fakturę VAT) oraz spisanego w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody, aczkolwiek sprzedawca zaznacza, iż nie jest to warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega, że jeżeli kupującym jest przedsiębiorca to traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

c) sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez kupującego. W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedawcy uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. Wskazany powyżej termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania w tym terminie do kupującego wiadomości e-mail bądź nadania przesyłki listowej w siedzibie operatora pocztowego.

d) w przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie wobec braku możliwości wymiany na rzecz pełnowartościową sprzedawca zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty transportu.

2. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu kupujący może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora, może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 . Kupujący może również zwrócić się do właściwego sądu.

 

§ 6

1. Sprzedawca informuje kupującego będącego konsumentem, iż ma on prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszego regulaminu.

2. Celem skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do poinformowania sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. kierując do sprzedawcy przedmiotowe oświadczenie w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt a - b).

3. Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając przy tym z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

4. Termin o którym mowa w § 6 ust. 1 uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego będącego konsumentem od umowy, przedmiotowa umowa uważana jest za niezawartą, a sprzedawca zwróci mu wszystkie otrzymane od sprzedającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji kupującego będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych płatności przelewem kierując wpłatę na rachunek bankowy wskazany przez kupującego będącego konsumentem na piśmie bądź mailem ewentualnie przekazując kupującemu pieniądze w inny wskazany przez kupującego sposób. Wszelkie koszty wynikające ze zwrotem wpłaconych przez kupującego kosztów ponosi sprzedawca.

6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kupujący obowiązany jest odesłać rzecz sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu rzecz przed upływem 14-sto dniowego terminu.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Kupujący będący konsumentem ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu rzeczy.

9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 kc nie ma prawa do skorzystania ze wskazanego powyżej prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§ 7

Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 PrKonU tj. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8

1. Dane osobowe kupującego podlegają ochronie wedle przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej jako RODO.

2. Administratorem danych osobowych jest sprzedający –„FIRMA DENIX” sp. z o.o. sp. k. z/s w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, KRS: 0000612387. Sprzedawca informuje, że wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Annę Gruszkę - z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach odnoszących się do Państwa danych osobowych telefonicznie +48 530 536 208 lub mailowo a.gruszka@firmadenix.com

3. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko (nazwę w przypadku przedsiębiorców)

b)adres zamieszkania,

c) adres pod który sprzedający ma dostarczyć zamówione produkty jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

d) datę urodzenia w celu weryfikacji wieku osoby składającej zamówienie,

e) Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku przedsiębiorców),

f) numer rachunku bankowego,

g) adres e-mail,

h) numer telefonu.

 

4. Przekazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Kupującego zgody w celu realizacji zawartej umowy, w tym wystawienia faktury, a także celem zorganizowania transportu, w tym przekazania podanych danych adresowych firmie kurierskiej. Nadto sprzedawca przetwarza przekazane dane osobowe w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jeżeli takowe roszczenia powstaną, jak w również w celu ochrony przed roszczeniami. W tym celu sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe:

a) firmom świadczącym usługi transportowe i spedycyjne w celu dostarczenia kupującemu zamówionych produktów,

b) podmiotom świadczącym na rzecz sprzedającego usługi finansowe oraz rachunkowe w celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków,

c) podmiotom świadczącym na rzecz sprzedającego usługi związane z obsługą sprzedaży.

5. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych następującym podmiotom:

a) Rafał Makarewicz – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – „Firma Denix” Rafał Makarewicz ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów (NIP: 882-18-08-871),

b) Damian Makarewicz– prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – „MAC” Damian Makarewicz ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów (NIP: 882-10-94-911)

oraz innym podmiot świadczącym usługi związane ze sprzedażą na rzecz sprzedającego.

6. Za odrębną zgodą kupującego sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w celach marketingowych – m.in. w celu przekazywania Kupującemu newslettera, jak też innych informacji o charakterze handlowym (Kupujący wyraża zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania rejestracji bądź składania zamówienia).

7. Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

9. Kupujący posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych, do ich poprawiania, aktualizacji. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia żądania o usunięcia jego danych osobowych.

10. Szczegóły odnoszące się do przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej sprzedającego w zakładce "Polityka przetwarzania danych osobowych" Sprzedawca prześle politykę przetwarzania danych osobowych drogą mailową na żądanie kupującego.

 

§ 9

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedawcę produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedawcy, który udzieli kupującemu stosownej informacji.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kc przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Prawa zastrzeżone dla konsumenta przysługują także Kupującemu będącemu osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 10

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 25.12.2014r. Wszelkie zmiany w treści regulaminu zostaną wprowadzone po uprzednim zamieszczeniu stosownej informacji na stronie sprzedawcy tj. skandynawskidom.com. Wzmianka o dokonanych zmianach w treści regulaminu zostanie zamieszczona na profilu użytkownika na portalu allegro.pl. W przypadku, gdy zarejestrowany w sklepie internetowym skandynawskidom.com użytkownik, poinformowany o treści ewentualnych zmian w regulaminie, nie godzi się z nimi może usunąć posiadane tam konto bez jakichkolwiek konsekwencji.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

 

rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) - Niepotrzebne skreślić.

 

STATUSY ZAMÓWIEŃ

 

Zarejestrowane - przyjęcie zamówienia

 

Realizowane - zamówienie w trakcie realizacji

 

Zrealizowane - towar wysłany

Sprawdź stan połączenia z internetem