Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO SKANDYNAWSKIDOM.COM

§ 1

Regulamin określa zasady Sprzedaży, w tym prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego skandynawskidom.com.

§ 2

1.       Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a.       k.c. lub Kodeks cywilny – rozumie się przez to ustawę z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740 t.j.),

b.       u.p.k. – rozumie się przez to ustawę z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287 t.j.),

c.       Sprzedawcy – rozumie się przez to spółkę „FIRMA DENIX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Dzierżoniowie, ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów – wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 612387, NIP: 8822123879, BDO nr 000404871, adres e-mail: sklep@skandynawskidom.com, tel.: 534 173 005, numer rachunku bankowego: 13 1020 5138 0000 9402 0196 7496,

d.       Sklepie internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony pod adresem www.skandynawskidom.com za pośrednictwem którego Kupujący składa Zamówienia i zawiera umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

e.       Konto – indywidualne konto założone przez Kupującego w Sklepie internetowym,

f.        Kupującym lub Kliencie– rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną o której mowa w art. 331 k.c., której ustawa przyznaje zdolność prawną składającą w ramach sklepu internetowego skandynawskidom.com ofertę nabycia Produktu,

g.       Konsumencie – rozumie się przez to Kupującego lub Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przewidziane w niniejszym Regulaminie uprawnienia należne Konsumentowi przysługują także osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

h.       Umowie sprzedaży lub Sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży o której mowa w art. 535 i nast. k.c. zawieraną na odległość na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktu (rzeczy) co do których Kupujący składa ofertę nabycia i wydać mu ten Produkt (rzecz), a Kupujący zobowiązuje się Produkt (rzecz) odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, która to umowa jest zawierana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

i.         Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartość brutto Produktu tj. powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r. poz. 685 t.j.). Podana w Sklepie internetowym Cena nie uwzględnia kosztów przesyłki (dostawy) Produktu, o których Kupujący jest odrębnie informowany,

j.         Świadczeniu usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021r.  poz. 574 t.j.).

k.       Produkt – rozumie się przez to rzeczy ruchome zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego,

l.         Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,

m.     Newsletterze – rozumie się przez to informacje o charakterze marketingowym i informacyjnym przesyłane do Kupującego, za jego odrębną i dobrowolną zgodą, na wskazany przez niego adres mailowy,

n.       Zamówieniu – rozumie się przez to ofertę złożoną Sprzedawcy przez Kupującego, na mocy której proponuje on nabycie Produktów wskazanych w Sklepie internetowym.

2.       Definicje wskazane w ust. 1 mają zastosowanie do całego Regulaminu, niezależnie od formy, liczby i kontekstu w których zostały użyte.

§ 3

1.       Rejestracja Konta nie stanowi warunku przeglądania treści zawartych w Sklepie internetowym, złożenia Zamówienia czy też zawarcia Umowy sprzedaży i ma charakter dobrowolny oraz nieodpłatny.

2.       Kupujący może złożyć zamówienie nie posiadając Konta w Sklepie internetowym.

3.       Rejestracja Konta może zostać dokonana w każdym czasie.

4.       W ramach procesu rejestracji Konta Kupujący podaje następujące dane:

a.       imię i nazwisko, a także dane firmy w przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą,

b.       NIP w przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą,

c.       adres dla doręczeń znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d.       adres e-mail, który stanowi jednocześnie login do Konta,

e.       hasło, które winno składać z co najmniej 5 liter oraz co najmniej 1 cyfry i 1 znaku specjalnego.

5.       Po zakończeniu rejestracji Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji.

6.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana za wypowiedzeniem na zasadach określonych w § 4.

§ 4

1.    Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.    Klient, na rzecz którego Osoba upoważniona do zakupów dokonała Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.    Po zamknięciu Konta Klienta korzystanie z Konta staje się niemożliwe.

4.    Sprzedawca może rozwiązać za 7-dniowym wypowiedzeniem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:

a.       zmiany możliwości i warunków technicznych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

b.       zmiany Regulaminu w zakresie uniemożliwiającym zachowanie dotychczasowych warunków,

c.       zmianę strategii gospodarczej przez Sprzedawcę,

d.       dopuszczenia się naruszeń przez Kupującego warunków określonych w Regulaminie.

5.    W przypadkach określonych w ust. 4 Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.

§ 5

1.       Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego przekazuje informacje o Produktach, co do których Kupujący może składać oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

2.       Produkty zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a jedynie zaproszenie do składania ofert.

3.       Kupujący przesyłając Zamówienie składa Sprzedawcy ofertę nabycia Produktu tj. ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Najpóźniej z chwilą składania Zamówienia przez Kupującego zostaną mu przekazane wszystkie główne cechy świadczenia, takie jak w szczególności oznaczenie Produktu czy też Cena. Kupujący ma jednocześnie zapewniony nieprzerwany dostęp do szczegółowych informacji o Produkcie, Cenie oraz innych elementów odnoszących się do Produktu, a także do wszystkich danych identyfikujących Sprzedawcę, które znajdują się na Stronie internetowej. Jednocześnie Kupujący może skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 5 ust. 4.

4.       W razie jakichkolwiek wątpliwości co do Produktu, Ceny, warunków dostawy czy też innych elementów odnoszących się do Zamówienia lub Umowy sprzedaży, Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do Sprzedawcy celem uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie. Zapytanie o którym mowa w zd. 1 winno być skierowane na adres sklep@skandynawskidom.com.

5.       Składając zamówienie Kupujący dokonuje wyboru jednej z poniższych opcji:

a.       złożenie Zamówienia z wykorzystaniem danych w ramach zarejestrowanego Konta zgodnie z § 3 Regulaminu,

b.       złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta,

c.       rejestracja Konta.

6.       Wyboru o którym mowa w § 4 ust. 5 dokonuje Kupujący poprzez oznaczenie odpowiedniego okienka. 

7.       Kupujący, który nie posiada Konta składając Zamówienie powinien oznaczyć przez kliknięcie we właściwe okno wybierając jedną z poniższych opcji:

a.       „OSOBA PRYWATNA”

b.       „PRZEDSIĘBIORCA”

8.        W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru określonego w § 5 ust. 7 lit. a Kupujący winien podać następujące dane umożliwiające realizację Umowy sprzedaży tj.:

a.       imię i nazwisko,

b.       adres dla doręczeń znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c.       adres e-mail.

9.       W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru określonego w § 5 ust. 7 lit. b Kupujący poda dane określone w § 5 ust. 8, a nadto:

a.       dane firmy,

b.       Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

10.   Proces składania Zamówienia przez Kupującego kończy się z chwilą kliknięcia w przycisk zawierający treść „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

11.   Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie wówczas, gdy Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie od Kupującego oferty o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca przesyła potwierdzenie o którym mowa w zd. 1 niniejszego ustępu na adres e-mail podany przez Kupującego. Z chwilą przesłania potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta Umowa sprzedaży na warunkach wskazanych w treści Zamówienia  złożonego przez Kupującego.

12.   Sprzedawca w ramach Umowy sprzedaży dostarczy Kupującemu Produkt wolny od wad. Sprzedawca nie udziela gwarancji ani też nie świadczy usług posprzedażnych.

13.   Składając Zamówienie Kupujący dokonuje również wyboru sposobu płatności, dostawy oraz adresu właściwego dla doręczenia, zgodnie z zapisami § 6 – 7.

14.   Umowy sprzedaży są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Kupujący wskaże adres dostawy, który będzie znajdował się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedawca odmówi przyjęcia Zamówienia (umowa sprzedaży nie zostanie zawarta), o czym Kupujący zostanie poinformowany.

15.   Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący otrzyma paragon/fakturę, który to dokument zostanie przesłany na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§ 6

1.       Sprzedawca przewiduje następujące sposoby dostawy:

a.       za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej).

2.       Kupujący najpóźniej w chwili składania Zamówienia zostanie poinformowany o kosztach wybranego sposobu dostawy, a także o przewidywanym czasie dostawy. Sprzedawca zastrzega, że podawane terminy dostarczenia Produktów mogą ulec zmianie, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

3.       Kupujący może zmienić wybrany sposób dostawy, aż do momentu wygenerowania dokumentów przewozowych przez Sprzedawcę. W tym celu Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą przekazując mu żądanie dokonania zmiany w tym zakresie. Po zatwierdzeniu dokonanej zmiany przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie poinformowany o ewentualnej niedopłacie/nadpłacie związanej z dokonaną zmianą i wzroście/spadku kosztów transportu.

§ 7

1.       Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za składane Zamówienie:

a.       za pobraniem (płatność przy odbiorze),

b.       przedpłata na rachunek bankowy sprzedawcy.

2.   Kupujący może zmienić wybrany pierwotnie sposób płatności. W tym celu winien skontaktować się ze Sprzedawcą, który dokona stosownych zmian realizujących żądanie Klienta.

§ 8

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Kupującemu.

2. Sprzedawca informuje Kupującego będącego Konsumentem, że istnieje domniemanie, zgodnie z którym jeżeli wada fizyczna sprzedanego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

3. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie Produkt wymieni na wolny od wad lub Produkt naprawi. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

4. Możliwość wymiany przez Sprzedawcę Produktu na niewadliwy, jak też usunięcia wady nie występuje, gdy Produkt był już uprzednio wymieniany lub naprawiany albo gdy Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w § 8 ust. 3 uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także należy uwzględnić niedogodności na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 9

1. Sprzedawca w zakresie zawieranych Umów sprzedaży przewiduje następującą procedurę reklamacyjną:

a) przesłanką wszczęcia przedmiotowej procedury jest:

a.1 wada sprzedawanego Produktu, w tym w szczególności:

a.1.1. wydanie Kupującemu Produktu w stanie niezupełnym,

a.1.2. Produkt nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,

a.1.3. Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

a.1.4. Produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

a.2. sprzedawany Produkt uległ uszkodzeniu podczas transportu,

a.3. sprzedawany Produkt jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.

b) w przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej przez Kupującego, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę telefonicznie pod numerem telefonu 534 173 005, przez wiadomość e-mail na adres sklep@skandynawskidom.com, ewentualnie kierując korespondencję na adres: Firma Denix sp. z o.o. sp. k., ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, podając jednocześnie preferowaną formę kontaktu. Sprzedawca uprzejmie prosi Kupującego, o ile nie stanowi to dla niego zbyt daleko idącej uciążliwości, o dołączenie dowodu zakupu reklamowanego Produktu (np. faktury VAT) oraz spisanego w obecności pracownika przewoźnika (firmy kurierskiej) protokołu szkody, aczkolwiek Sprzedawca zaznacza, iż nie jest to warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji.

c) Sprzedawca zastrzega, że jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, to traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o wadzie przed jego upływem. Powyższego wymogu nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d) Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez Kupującego będącego Konsumentem. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w tym terminie skutkuje uznaniem, że reklamacja została uwzględniona w całości. Wskazany powyżej termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania w tym terminie do Kupującego wiadomości e-mail bądź nadania przesyłki listowej w siedzibie operatora pocztowego.

e) w przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie wobec braku możliwości wymiany na Produkt pełnowartościowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę oraz poniesione koszty transportu.

2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu, Kupujący może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora, może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Kupujący może również zwrócić się do właściwego sądu.

§ 10

1. Sprzedawca informuje Kupującego będącego Konsumentem, iż ma on prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania Produktu (towaru) bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Regulaminu. Uprawnienie to przysługuje także osobie fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Celem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest on do poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. kierując do Sprzedawcy wiadomość e-mail z tą informacją czy też drogą pocztową poprzez skierowanie do Sprzedawcy korespondencji listowej) w terminie 14 dni od otrzymania Produktu (towaru). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny może być również złożone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany także w przypadku wysłania tego oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych płatności przelewem kierując wpłatę na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta na piśmie bądź mailem ewentualnie przekazując kupującemu pieniądze w inny wskazany przez Konsumenta sposób. Wszelkie koszty wynikające ze zwrotem wpłaconych przez Konsumenta kosztów ponosi Sprzedawca.

5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Kupujący obowiązany jest odesłać Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli Konsument odeśle Sprzedawcy Produkt przed upływem 14-sto dniowego terminu.

6. Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Konsument ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu rzeczy.

§ 11

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa w § 10 Regulaminu w przypadkach określonych w art. 38 u.p.k. tj. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12

1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie wedle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - „FIRMA DENIX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s w Dzierżoniowie, ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów – wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 612387, NIP: 8822123879, BDO nr 000404871. Sprzedawca informuje, że wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Adriannę Horożaniecką - z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach odnoszących się do Państwa danych osobowych telefonicznie +48 530 536 208 lub mailowo a.horozaniecka@denix.com.pl.

3. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko (firma/nazwa w przypadku przedsiębiorców)

b) adres zamieszkania,

c) adres pod który sprzedający ma dostarczyć zamówione produkty jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

d) datę urodzenia w celu weryfikacji wieku osoby składającej zamówienie,

e) Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku przedsiębiorców),

f) numer rachunku bankowego,

g) adres e-mail,

h) numer telefonu.

 4. Przekazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Kupującego zgody w celu realizacji zawartej umowy, w szczególności wystawienia faktury, a także celem zorganizowania transportu, w tym przekazania podanych danych adresowych przewoźnikowi (firmie kurierskiej). Nadto Sprzedawca przetwarza przekazane dane osobowe w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jeżeli roszczenia takie powstaną, jak w również w celu ochrony przed roszczeniami. W tym celu Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe:

a) podmiotom świadczącym usługi transportowe i spedycyjne w celu dostarczenia Kupującemu zamówionych Produktów,

b) podmiotom świadczącym na rzecz sprzedającego usługi finansowe oraz rachunkowe w celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków,

c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi związane z obsługą sprzedaży,

d) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi prawne związane z obsługą Umów sprzedaży, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń czy też opiniowania sytuacji spornych.

5. Dane osobowe będą udostępnione na podstawie umowy o współadministrowaniu następującym podmiotom:

a) Rafał Makarewicz – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – „Firma Denix" Rafał Makarewicz ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów (NIP: 882-18-08-871),

b) Damian Makarewicz – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – „MAC" Damian Makarewicz ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów (NIP: 882-10-94-911).

6. Dane osobowe będą udostępnione innym, wskazanym w ust. 4 powyżej, podmiotom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

7. Za odrębną zgodą Kupującego Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celach marketingowych – m.in. w celu przekazywania Kupującemu Newslettera, jak też innych informacji o charakterze handlowym (Kupujący wyraża zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania rejestracji bądź składania zamówienia).

8. Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

10. Kupujący posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych, do ich poprawiania, aktualizacji. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia żądania o usunięcia jego danych osobowych.

11. Szczegóły odnoszące się do przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej sprzedającego w zakładce "Polityka prywatności". Kupujący może w każdym czasie zapoznać się z treścią tej polityki przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, a ponadto jej treść zostanie przesłana Kupującemu wraz z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Sprzedawca dodatkowo prześle politykę przetwarzania danych osobowych drogą mailową na żądanie Kupującego.

§ 13

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści Regulaminu lub co do oferowanych przez Sprzedawcę Produktów, Kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do Sprzedawcy, który udzieli Kupującemu niezbędnych wyjaśnień.

2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupujących, w tym Konsumentów, przyznanych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 14

1.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 04.03.2022 r.

2.       Wszelkie zmiany w treści regulaminu zostaną wprowadzone po uprzednim zamieszczeniu stosownej informacji na Stronie internetowej tj. skandynawskidom.com. W przypadku, gdy zarejestrowany w Sklepie internetowym skandynawskidom.com Klient, poinformowany o treści ewentualnych zmian w regulaminie, nie godzi się z nimi może usunąć zarejestrowane tam Konto bez jakichkolwiek konsekwencji.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU.

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: „FIRMA DENIX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów,  tel.: 534 173 005, adres e-mail: sklep@skandynawskidom.com.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWA ZAKŁADKA – ODSTĄPENIE OD UMOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 t.j.)

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z nami umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór formularza znajduje się poniżej).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub przesłać na adres: „FIRMA DENIX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

              a) telefonicznego: 534 173 005

              b) mailowego: sklep@skandynawskidom.com.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat FIRMA DENIX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów,  tel.: 534 173 005, adres e-mail: sklep@skandynawskidom.com.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.